JUST přichází z přírody

Asociace osobního prodeje

Specifičnost obchodu formou přímého prodeje vyžaduje stanovení pravidel těchto činností, jejich dodržování a hájení zájmů subjektů v něm působících. S tím se též pojí ochrana spotřebitele a etičnost působení na trhu. Za tímto účelem vznikla a působí Asociace osobního prodeje (www.osobniprodej.cz).

AsociaceOsobnihoProdeje_obrazek.png
Osoba dohlížející na plnění Etického kodexu je nezávislý právník, který spolupracuje s AOP, ale není jejím členem. Jeho úkolem je řešit sporné případy mezi firmami a jejich distributory, mezi distributory a jejich zákazníky a poskytovat poradenství a právní pomoc spotřebitelům.

Asociace osobního prodeje si klade za cíl podporu zájmů členů s ohledem na společný způsob prodeje. O členství v tomto sdružení se mohou ucházet pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které nabízejí a prodávají své zboží a služby spotřebitelům formou přímého prodeje především v domácnostech, na pracovištích a jiných dohodnutých místech.

Předpokladem členství je, že uchazeč trvale vykonává svou obchodní činnost v České republice a pro nabízené zboží a služby vede vlastní obchodní značku nebo vlastní označení zboží a svou obchodní činnost vykonává v souladu se zásadami a normami chování závaznými pro členy sdružení, zejména respektuje čistotu a korektnost svého podnikání ve vztahu k zákazníkům, svým prodejcům a konkurentům. Čistota podnikání zahrnuje zejména to, že člen nepoužívá progresivního prodejního systému vůči zákazníkům a prodejcům, tzv. snowball (princip sněhové koule). To znamená, že členové nebo jejich prodejci nebudou nutit zákazníka či prodejce přijmout zboží nebo služby, pokud výsledkem počínání členů nebo jejich prodejců je to, že mají prospěch z počínání a z podmínek spolupráce těch, které sami získají pro stejnou činnost; nebo očekávají investice, či jejich část od těch, kteří tyto investice požadují od subjektů nově získaných pro prodejní činnost; nebo není jisté, zda zboží, které nakoupí, bude od nich odkoupeno zpět.

Uchazeč o členství, který podal písemnou žádost, složí do 10 dnů po vyrozumění o přijetí stanovený členský příspěvek. Uchazeč o členství, jehož žádost byla představenstvem sdružení přijata, se dnem zaplacení členského příspěvku stává čekatelem na členství ve sdružení. Čekatel je během roční zkušební lhůty oprávněn vystupovat vůči třetím osobám jako člen sdružení a vztahují se na něj přiměřená práva a povinnosti člena sdružení (s výjimkou hlasovacích práv a práva navrhovat své kandidáty). V obchodním styku jsou členové povinni dbát na přísnou korektnost vůči spotřebitelům, ostatním konkurentům a svým externím spolupracovníkům.

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.