JUST přichází z přírody

Rozdíly přímého prodeje od nepoctivých obchodních praktik

Jak se přímý prodej liší od nepoctivých obchodních praktik ?

V přímém prodeji používají firmy většinou dvě metody nabídky a prodeje. Jednak je to prodej jednotlivci, jednak prodej skupině osob. V tomto případě zákazník nebo prodejce funguje jako hostitel a pozve své známé - potenciální odběratele na ukázku, předvedení a vyzkoušení nabízeného zboží. Přímý prodej je možno též klasifikovat podle toho, z kolika úrovní je složena struktura prodávajících. Buď se jedná o strukturu jednovrstevnou anebo má podobu takzvaného vícevrstevného, síťového marketingu (angl. multilevel marketing, zkratka MLM). Mnohovrstevný marketing lze definovat takto: přímý prodej výrobků a služeb prováděný osobně přímo spotřebitelům v jejich domácnostech nebo v místě mimo stálou provozovnu prostřednictvím nezávislých distributorů nebo prodejců, kteří mohou získávat svoji odměnu buď za vlastní prodejní obrat nebo v závislosti na prodejním obratu těch, které k tomuto podnikání oni nebo jiné osoby přivedli.

Tento způsob prodeje bývá někdy zcela nesprávně chápán jako tzv. pyramidový systém, pyramidové hry. Ty jsou známy i jako tzv. letadlo nebo sněhová koule. Tyto hry jsou v mnoha zemích včetně České republiky zákonem zakázány. Pyramidové hry jsou nezákonné proto, že velké množství lidí na spodku pyramidy platí peníze malému počtu lidí na vrcholu. Vždy, když jedna úroveň chce postoupit k vrcholu, musí najít dvakrát tak velkou skupinu pod sebou. Znamená to, že zajištění slibovaného příjmu pro každého by vyžadovalo najít nekonečný počet účastníků.

Pro odlišení pyramidy je rozhodující zejména to, zda firma prodává zboží nebo vyžaduje pouze finanční vklad. V seriózní firmě, která působí formou mnohovrstevného marketingu, se prodává kvalitní zboží za konkurenceschopné ceny konečným spotřebitelům na kontrolovatelném trhu. Pyramida profituje např. z toho, že nakupují pouze noví příchozí a o další prodej není zájem. Důležité je i to, zda firma zpětně odkoupí neprodané zboží. Seriózní společnost tak běžně učiní a navíc si nestanovuje žádné povinné odběry výrobků. V úvahu je třeba brát i vstupní náklady. Firmy, které požadují vysoké peněžní vklady při zahájení činností zájemce jsou podezřelé. V případě pochybností je třeba kontaktovat přímo ústředí té které společnosti a žádat přesné vysvětlení a seznámení s prodejním plánem a metodou nebo konzultovat s AOP a jejím nezávislým právním zástupcem.